Algemene Voorwaarden

Matri Naaimachines hanteert de volgende voorwaarden

 1. Levering: Uw bestelling wordt direct geleverd zodra het totale factuurbedrag op het bankrekeningnummer van Matri Naaimachines te Eefde is bijgeschreven o.v.v. bestel / factuur nummer. U kunt ook met Creditcard, PayPal of iDEAL betalen.
   
 2. Next Day levering: Wij streven erna alle bestelde Machines en Paspoppen de volgende werkdag te leveren [ mits de bestelling en betaling voor 16.00 uur binnen zijn.
  Deze service geldt voor geheel Nederland, exclusief de Waddeneilanden.
  De levering van Onderdelen, fournituren , accesoires en producten uit de koopjeskelder kunnen  langer duren.
  Overige uitzondering in levertijden worden duidelijk  vermeld voor de bestelling.

 3. Definities: In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan eenieder die bij Matri Naaimachines bestellingen plaatst.

 4. Bestelling: Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden.
  Niet geleverde artikelen [niet leverbaar of tijdelijk niet voorradig] worden zo spoedig mogelijk en zonder extra kosten nageleverd.
  Matri Naaimachines behoudt zich het recht voor om niet of alleen bij vooruitbetaling te leveren.

 5. Klachten: Reclames moeten binnen tien dagen na ontvangst van een zending schriftelijk zijn ingediend. Als deze termijn is verstreken vervalt ieder recht op eventuele vergoeding of vervanging.

 6. Afwijkingen: Afwijkingen van in publicaties afgebeelde kleuren, producten, inhoud en uiterlijke aanpassingen van producten zijn mogelijk en worden door Matri Naaimachines niet gegarandeerd. Matri Naaimachines behoudt zich het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te wijzigen. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is Matri Naaimachines niet aansprakelijk.

 7. Eigendomsvoorbehoud: Alle goederen blijven eigendom van Matri Naaimachines totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.

 8. Betaling: Betaling kan plaatsvinden op de volgende manier:
  1. iDEAL
  2. Online Betaling per Credit Card
  3.  IBAN    NL70 Rabo 0377771406
  4. Met PayPal
  5. Betaling per Credit Card
    
 9. Niet-betaling: Bij niet-betaling is Matri Naaimachines gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van koper, waaronder inbegrepen kosten van advocaat, deurwaarder en dergelijke. Indien betalingen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn ontvangen zal over het factuurbedrag rente ter grootte van 1% van het openstaande bedrag per maand in rekening worden gebracht. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een hele maand beschouwd.

 10. Transportrisico: Matri draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen, maar alleen bij verzending met track en trace.
  Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
  In geval van retourzending binnen de afkoel periode gaat het transportrisico opnieuw op Matri over, nadat de artikelen door TNT of de door Matri aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.
  Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Matri gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.
  Bij het niet correct invoeren van het afleveradres door de klant vervalt elke vorm van vergoeding

 11. Retourzendingen: Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming door Matri Naaimachines is verleend. Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij koper en Matri Naaimachines daarover schriftelijke afspraken hebben gemaakt. (met uitzondering van bepalingen in Colportagewet
   
 12. Afkoel periode / 14 dagen op zicht  :
  Voor alle aanbiedingen geldt een afkoel periode / op zicht termijn van 14 werk-dagen.
  Tijdens de afkoel / zicht periode mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant bij gebreken het product kan retourneren.
  De afkoelperiode houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de afkoel periode beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren.
  Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. ( machine moet in originele verpakking en compleet worden terug gestuurd, met copy factuur ,  brief met reden van retour en vermelding van bank of giro nummer of ibannummer, na controle wordt binnen 7 werkdagen het geld terug gestort) Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant.
  De afkoelperiode gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de koerier.
  Indien het pakket door de koerier wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.
  De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de afkoel periode, rust bij de klant. Matri accepteert in dat opzicht een door TNT afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

  Wij rekenen geen kosten voor een annulering tussen de bestelling en het thuis bezorgen van een product. Dit geldt enkel indien de klant bij de levering het pakje weigert en onmiddellijk een email stuurt naar Matri met de reden waarom de zending geweigerd werd, het bestelnummer, de datum waarop het pakje geweigerd werd, de naam van zijn bank en het IBAN nummer. Indien dit niet gerespecteerd wordt, zal de annulering niet aanvaard worden.
  Let op: Retouren kunnen alleen terug gestuurd worden via ons retour formulier,
  dit kunt u vinden onder het kopje contact

 13. Schriftelijke Klachten / geschillen: worden binnen 2 werkdagen behandeld.
  Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter

 14. Toepassing: Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Matri Naaimachines na telefonische, schriftelijke (per post of per fax) of elektronische bestellingen via de websites van Matri. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop.
   
 15.  Garantie : Matri geeft een zeer uitgebreide garantie op al haar producten die worden worden verkocht via de website. De garantie staat altijd duidelijk aangegeven op uw factuur.
  Al onze machines zijn huishoud machines, en dus ontwikkeld en geproduceerd voor huishoudelijk gebruik.
  Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig, en Matri is niet aansprakelijk voor schade door ondoelmatig gebruik. Garantiebepalingen.

 16. Disclaimer: Matri streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt Matri geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover Matri geen controle heeft.

Winkelwagen