Garantiebepalingen

Garantiebepalingen van Matri.EU
1. Garantie gaat over fabricagefouten.
Uitgesloten van garantie zijn:
Naalden, lampen, v-snaren, grijpers, steekplaten, naaldinrijgers en overlockmesjes.
Evenmin dekt deze garantie omstandigheden die niet gerelateerd zijn aan het materiaal of de
werking van het product.
Deze niet-gerelateerde omstandigheden zijn onder andere:
a) Regulier onderhoud die nodig is voor een goede werking van het product
b) Schade die het resultaat is van het niet voorzien in normaal onderhoud
c) Schade die is veroorzaakt door een stroom of voltage anders dan die gedrukt
staat op het naamplaatje van het product of door abnormale elektrische
omstandigheden zoals elektrische storingen en gevallen van overmacht
d) Het niet opvolgen van de instructie voor het gebruik van het product
e) Ieder ongeval of misbruik van een willekeurig onderdeel van het product
f) Een defect of schade veroorzaakt door service of wijzigingen die door anderen
dan Matri.EU of een erkende Matri dealer zijn uitgevoerd
g) Een defect of schade veroorzaakt door gebruik van niet originele onderdelen.
h) Schade die het resultaat is wanneer de machine wordt gebruikt of bewaard in
direct zonlicht of op een vochtige plaats.
2. Gedurende de eerste 3 jaar na aankoopdatum worden mechanische en elektronische
onderdelen kosteloos geleverd. Gedurende de eerste 2 jaar zal geen arbeidsloon worden
doorberekend mits de garantie wordt ingediend bij Matri.EU waar het product is gekocht.
Ieder onderdeel dat vervangen wordt, wordt niet geretourneerd naar de oorspronkelijke koper,
maar wordt eigendom van Matri.
Schade die ontstaan is tijdens het transport valt NIET onder de garantie. Bewaar de originele
Doos verpakking ter bescherming van het product tijdens het transport.
3. Voor producten die productiematig worden gebruikt, geldt een garantie van 6 maanden
op onderdelen en werkzaamheden, uitgezonderd v-snaren, grijpers, lampen, naalden,
steekplaten en overlockmesjes. Voor Matri producten die productiematig worden gebruikt
geldt geen garantie voor wat een goede werking van het product betreft.
4. Het defecte product of onderdeel dat voor de garantieservice wordt teruggestuurd, dient
vergezeld te gaan van het aankoopbewijs / garantiebewijs waarop ook de aankoopdatum vermeld staat.
Matri kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor incidentele,
bijkomende of gevolgschade.

Matri.EU
Matri B.V.
7211LE 30 Eefde
Nederland

Winkelwagen